СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Скобар (Chondrostoma nasus)

Скобарът е риба от семейство шаранови. На дължина достига 50 см, а на тегло 1 – 1,5 кг. Типична речна стадна риба, която обича и търси течението. Стремително издълженото му и леко странично сплескано тяло говори за големите му способности на плувец. Скобарът е на трето място по скорост на плуване сред нашите риби. Преди него са само балканската и дъговата пъстърва, а след него се нарежда расперът. Покрит е със сравнително едри сребристи люспи. Всичките му перки, с изключение на гръбната, са оранжево жълтеникави. Гръбната му перка обаче е опушено сива. Най-лесният признак за разпознаването на скобарът обаче си остава неговата уста. Тя е долно разположена, при това доста назад от върха на изострената напред муцуна. Характерна за устата му е острата като длето долна устна, с която рибата стърже водорасли от камъните и скалите. Поради странното разположение на устата си скобарът е принуден да се завърта настрани или обръща, за да приема храна. Обитава средните течения на някои наши реки – Струма, Росица, Марица, Арда, Тунджа, Тополница, Малък Искър, Вит и, разбира се, Дунав и притоците му. Любимите им места често съвпадат с тези на черната мряна, поради което двете риби понякога се ловят на едно и също място. Скобарите спазват абсолютна ръстова йерархия. Стадата им са от почти еднакви на големина риби. Едрите скобари прогонват по-малките от района, в който се настаняват. Тяхното място в реката най-често е долният край на бързея, веднага след който има увеличаване на дълбочината. Първоначалното захранване е от изключителна важност в риболова на скобар. Тя може да съдържа и глина, за да пуска надолу по течението примамлива мътилка, или брашно и галета, бели червеи. В магазините има добри готови захранки. След първоначалната захранка, която се подава на няколко пъти от по 4–5 големи топки, идва време и за захранването на самото място. Сега вече топките може да са с жилаво измесен хляб с глина. Хвърляме ги групирано, като целта ни е захранката да се заклещи между камъните по дъното и да остане на мястото. Лови се на плувка. Използват се дълги въдици от типа "болонезе". Някои рибари използват и метод на "гола тройка". Месото му е леко тричаво и с малки костици. Няма добри вкусови качества. Консумира се пържен. Минимално допустимите размери за улов на скобар (Chondrostoma nasus) са 20 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.