СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Морунаш (Vimba vimba)

Морунашът е от семейство шаранови. На пръв поглед прилича на скобара. Има долен кил без люспи, кил зад гръбната перка, с извити люспи, и пространство от главата до гръбния плавник с лека вдлъбнатина в средата. Размерите на морунаша са до 40 см дължина и до 2 кг. Обикновено се ловят по-малки екземпляри. Морунашът е стадна риба, която се движи на пасажи от екземпляри с еднакви размери. Гърбът е тъмносив, зеленикаво маслинен или почти синкав. Страните са сребристи, а долните перки червени като на клен. Гръбната перка е сива, каквато е и опашката. Очите са сравнително големи за размерите. Среща се предимно в Дунав и притоците му. Може да се срещне и в средното и долното течение на Струма, и в някои язовири. Храни се изключително с животинска храна – ракообразни, мекотели, безгръбначни, ларви, личинки, червеи и др. предимно по дъното. Предпочита средните и бавните участъци на течението, където в търсене на храна се рови по дъното и около камъните. Храни се през цялата година, тъй като не спи зимен сън. Подходящи за захранване са житото, царевицата, кюспето, готови захранки в които се добавя бял червей. Лови се предимно на плувка и дъно. Избират се по дълбоки места и участъци от реката, средно до бавно течение и твърдо, чакълесто дъно. Приготвя се предимно пържен. Няма ценни вкусови качества. Минимално допустимите размери за улов на морунаш (Vimba vimba) са 25 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.